1954 

@ Title Role
1 The Great White Tiger Platoon(Hana no Byattkotai) Junnosuke Shinohara
2 Zenigata Heiji : Ghost Lord(Zenigata Heiji Torimono-Hikae: Yurei Daimyo) Sennosuke/Mannosuke Kanamori
3 The Princess Sen (Sen Hime) Hideyori Toyotomi
4 Onatsu and Seijuro (Utagoyomi Onatsu Seijuro) Seijuro
5 Young Swordsman (Itako Dejima Binan Kenpo) Ryushiro Kitahara

Top Page