1959

@ Title Role
53 (Hitohada Botan) Izayoi no Genzo/Genzaburo Takakusu
54 (Yutaro Kodan) Yutaro/Rinoji no Miya
55

The Snake Princess (Hebihime Sama)

Sentaro
56 (Wakaki-hi no Nobunaga) Nobunaga Oda
57 (Ojyo-Kichiza) Ojyo-Kichiza
58 (Yamada Nagamasa-Ojya no Ken) OhKu Ya Kamu Hhen
59

A Thousand Flying Cranes (Senbazuru Hicho)

Senbazuru no Hanjiro
60 (Jirocho Fuji) Kra no Nikichi
61

His Lordship the Brigand (Jyan Arima no Shugeki)

Harunobu Arima
62 (Nuregami Sando-gasa) Nuregami no Hanijiro
63

Stop the Old Fox (Kagero Ezu)

Shinnosuke Shimada
64

Samurai Vendetta (Hakuoki)

Tenzen Tange
65 (Ukare Sando-gasa) Yoichiro Matsudaira
66 Early Spring at Racoon Dog Place (Hatsu Haru Tanuki-goten) Tanukichiro

Top page