1962

@ Title Role
90 (Onna to 3 Akunin) Yoshinosuke
91 Genealogy of Woman (Onna Keizu) Chikara Hayase
92 The Outcast (Hakai) Ushimastu Segawa
93 (Nakayoshi Ondo Nihon Ichi) Raizo Ichikawa
94 The One and Only Girl I Ever Loved (Nakayama Shichiri) Kiba no Masakichi
95

Destinyfs Son (Kiru)

Shingo Takakura
96

It Happened on the Road to Ed (Edo e 170ri)

HyomaHasebe/Kamenosuke Komori
97 (Naga Dosu Chushingura) Horinouchi no Kisaburo
98 (Ken ni Kakeru) Shusaku Chiba
99 (Tateshi Danpei) Shojiro Sawada
100 The Grate Wall (Shin no Shi-kotei) Keika
101 A Band of Assassins (Shinobi no Mono) Goemon Ishikawa
102 (Yokina Tonosama) Hayanosuke Sakakibara

Top page