1964

@ Title Role
113 The Sleepy Eyes of DeathSword of Adventure (Nemuri Kyoshiro Shobu) Nemuri Kyoshiro
114 (Ken) Jiro Kokubu
115 (Kino Kieta Otoko) Yoshimune Tokugawa
116

The Sleepy Eyes of Death Full Circle Killing (Nemuri Kyoshiro Engetsu-Giri)

Nemuri Kyoshiro
117 (Shinobi no Mono kirigakure Saizo ) Saizo Kirigakure
118 (Mushuku Mono) Ipponmatsu
119

The Sleepy Eyes of DeathSword of Seduction (Nemuri Kyoshiro Jyoyo-Ken)

Nemuri Kyoshiro
120 (Bakuto Zamurai) Sennosuke Yuten
121 (Shinobi no Mono Zoku Kirigakure Saizo) Saizo Kirigakure

Top page