1965

@ Title Role
122

The Sleepy Eyes of Death Sword of Fire (Nemuri Kyoshiro Enjyo-ken)

Nemuri Kyoshiro
123 (Akai Shuriken ) Shinnosuke Ibuki
124 Young Boss (Wakaoyabun) Takeshi Nanjyo
125

The Sleepy Eyes of Death Sword of Satan (Nemuri Kyoshiro Masho-Ken)

Nemuri Kyoshiro
126 (Shinobi no mono Iga Yashiki) Saizo Kirigakure
127  Young Boss (Wakaoyabun Shutsugoku) Takeshi Nanjyo
128 (Shin Kurama Tengu) Tenzen Kurata
129 (Kenki) Hanpei
130 (Shin Kurama Tengu 5jyo Zaka no Ketto) Tenzen Kurata

@

Top page