(Hanano Watari-dori)

Migratory Birds of the Flowers

Released 1/3/56(Tue) 80minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer Shin Sakai
Planning Shozaburo Asai
Director Katsuhiko Tasaka
Original Book Matsutaro Kawaguchi
Screenplay Minoru Inuzuka
Photography Yukimasa Makita 
Art Director Yosizo Uesato
Lighting Sadaichi Ito 
Sound recording Iwao Otani
Music Urato Watanabe
Cast Sakichi, Kazuo Hasegawa(Haruna no Seitaro), Shintaro Katsu(Hanji), Michiyo Kogure, Michiko Ai

 

Filmography