(Matashiro Kenka Tabi)

@

The Matashiro Fighting Journey

Released 1/9/56(Mon) 85minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer Akio Yamazaki
Planner Shin Sakai
Director Katsuhiko Tasaka
Original Book Kiichiro Yamate
Screenplay Taro Gashuin
Photography Senkichiro Takeda
Art Director Yoshinobu Nishioka
Lighting Kenji Furuya
Sound recording Tsuchitaro Hayashi
Music Yoshiji Nagatsu
Assistant Director Yoshiyuki Kuroda
Cast Matashiro Sasai, Michiko Saga(Tae-Hime), Tokiko Mita(Koto-Hime), Michiko Ai(Otsuya), Yoshio Tabata, Nijiko Kiyokawa, Koume Akasaka, Kodayuu Ichikawa

Filmography