(Asataro Garasu)

Asataro

Released 3/28/56(Wed) 86minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer Kazuyoshi Takeda
Yoshio Takakuwa
Director Kenji Misumi
Original Book
Screenplay Yoshitake Hisa
Photography Senkichiro Takeda
Art Director Yosizo Kamisato
Lighting Sadaichi Ito
Sound recording Masahiro Okumura
Music Gento Uehara
Assistant Director Toshiharu Nishimura
Cast Michiko Saga(Omiyo), Yataro Kurokawa(Kunisada Chuji), Setsuko Hama, Mitsuko Mito, Shosaku Sugiyama

@

Filmography