(Hanano Kyodai)

@

The Flowery Brothers

Released 6/8/56(Fri) 74minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer Kazuyoshi Takeda
Akio Yamazaki
Director Kenji Misumi
Original Book Kan Shimozawa
Screenplay Minoru Inuzuka
Photography Yasukazu Takemura
Art Director Yoshinobu Nishioka
Lighting Kenji Furuya
Sound recording Masahiro Okumura
Music Han Takahashi
Assistant Director
Cast Naritoshi Hayashi(Henmi Harima), Kogure Michiyo(Haburi no Otatsu), Tokiko Mita(Miyoji), Tamao Nakamura(Tae), Setsuko Hama(Otoku)

Top page