(Yaji-kita Dochu)

Travel Chronicles of Yaji and Kita

Producer  
Director Torajiro Saito
Screenplay Toshio Minmon
Photography Hiroshi Imai
Art Director  
Lighting Kenichi Okamoto 
Sound Recording  
Music Koji Taku
Assistant Director  
Cast Naritoshi Hayashi(Yajirobee), Michiko Ai(Okon), Shunji Sakai(Shinnosuke), Achako Hanabishi, Yoshio Tabata, Chiyoko Shimakura

 

Top page