(Zoku Hana Zukin)

Flowery  Hood2

Released 11/7/56 79minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Producer
Director Katsuhiro Tasaka
Original Book Genzo Murakami
Screenplay Minoru Inuzuka
Photography Senkichiro Takeda
Art Director Yoshiya Fukuyama
Lighting Masao Osumi
Sound recording Kenji Furuya
Music Masahiro Okumura
Assistant Director
Cast Fujiko Yamamoto(Yumi), Shintaro Katsu(Shunme Kumedera), Naritoshi Hayasi(Shudoji), Michiko Ai(Nami), Shunji Natsume, Yataro Kurokawa

Top page