(Amigasa Gonpachi)

Gonpachi

Producer Kazuyoshi Takeda
Director Kenji Misumi
Original Book Matsutaro Kawaguchi
Screenplay
Photography
Art Director Shuhei Kikuchi
Lighting
Sound recording Iwao Otani
Music Taichiro Kosugi
Assistant Director
Cast Mieko Kondo(Tsuyuji), Tokiko Mita(Chigusa), Rieko Sumi(Onami), Toshio Chiba, Shunji Natsume

Top page