(Sen Hime)

The Princess Sen

Released 10/20/54(Wed) 95minutes Daiei Kyoto Color Standard

Producer Masaichi Nagata
Planning Kyuichi Tsuji
Director Keigo Kimura
Screenplay Fuji Yahiro
Photography Kohei Sugiyama
Art Director Saku Ito
Lighting Kenichi Okamoto
Sound recording Masao Osumi
Music Fumio Hayasaka
Assistant Director Hideyoshi Hayasaka
Cast Toyotom Hideyori, Machiko Kyo(Sen hime), Kenji Sugawara(Yuasa Shinroku), Chieko Higashiyama(Yodo gimi), Denjiro Okochi(Tokugawa Ieyasu), Isao Yamagata(Sakazaki Dewanokami), Eitaro Shindo(Honda Masanobu)

He performed to the first color movie.

In the summer of 1615, the whole Toyotomi family perished in Osaka Castle, but, Hideyori's wife Princess Sen, was miraculously helped by Sakazaki and his retainer Yuasa.

Princess Sens' grandfather, Ieyasu had promised to give a princess to those who saved the Princess. Therefore, Sakazaki asked for princess Sen  strongly. However, Princess Sen disliked Sakazaki and resisted. In the end Sakazaki despaired and committed suicide. Sakazaki's retainer, Yuasa disappeared.

Princess Sen will marry Honda. However, Honda dies before marring. So sad princess will live in the Yoshida palace. Although Toyotomi's retainers try to kill her, Yuasa saves her. Princess Sen feels love for Yuasa, but she  knows that he is Sakazaki's retainer.

Finally, the princess makes a decision to become a nun and Yuasa commits suicide because of the princess. He loves her.

Filmography