(Hanano Byattkotai)

The Great White Tiger Platoon 

Released 8/25/54(Wed) 91minutes Daiei Kyoto B&W Standard

Planning Shozaburo Asai
Director Katsuhiko Tasaka
Screenplay Fuji Yahiro
Photography Yukimasa Makita
Art Director Seiichi Ota
Lighting Yasuo Iwashita
Sound Recording Iwao Otani
Music Urato Watanabe
Assistant Director Tokuzo Tanaka
Cast Shinohara Junnosuke, Takeshi Hanayagi(Senkichi Ikegami), Shintaro Katsu(Yasojiro Kobayashi), Michiko Ai(Oyuki), Sachiko Mine(Yuri), Rumiko Komachi(Osayo), Yataro Kurokawa(Toshiaki Kirino), Takako Irie(Kaji), Kikuyo Mori(Tetsu), Saburo Date(Yakichi)

@

It is the memorable movie debut of  Ichikawa Raizo.

Meiji first year, July 1868 the Allied Forces of Satsuma and Choshu have flocked to a meeting at the Aizu boundary. Two young swordsmen Shinohara Junnosuke and  Ikegami Senkichi, hide their pathetic decision and join the White Tiger Platoon. They have good sweethearts, whose names are Yuri and Osayo.

Junnosuke and Yuri have an informal wedding in a Shinohara family. But Senkichi shakes off  Osayo, who cries and tries to stop him from going to the battlefield.  Senkichi and Junnosuke go to the battlefield. Although the two persons did a desperate act, they do self-reflection after all in Iioriyama.

Filmography