1955

@ Title Role
6 The Second Son (Jinanbo Garasu) Reizo/ Reizaburo Yanagisawa
7 The Magistrate (Jinanbo Hangan) Kinshiro Tohyama
8 Young Lord (Oni Kiri Waka-sama) Choshichiro Matsudaira
9 Rose again (Bara Ikutabika) Sofu Yamamura
10 Dancer  and Two Warriors (Odoriko Gyojyoki) Samanosuke Ando
11 Magical Warrior (Tsuna Watari Misemono Zamurai) Rikitaro/Tetsunojyo Niwa 
12 New Tales of the Taira Clan (Shin Heike Monogatari) Kiyomori Taira
13 Iroha Elegy (Iroha Bayashi) Azami-no Heitaro
14 Thief and Magistrate (Kaito to Hangan) Kinshiro Toyama

@

Top Page